git.m455.casa

sunset.vim

clone url: git://git.m455.casa/sunset.vim


install.sh

1 #!/bin/sh
2
3 mkdir -p "$HOME/.vim/colors"
4 cp colors/sunset.vim "$HOME/.vim/colors/"
5 echo "finished installing to $HOME/.vim/colors!"